ברוך הבא לאתר של חברת אי נו פירסט ישראל בע”מ  שכתובתו הינו רחוב יורדי הסירה 9 תל אביב(להלן: “החברה” ו- “האתר“).

השימוש באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה, מאחר ועצם השימוש באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות מצד החברה.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם צופה באתר בכל דרך שהיא ובכל מידע המופיע בו (להלן: “המשתמש” ו- “המידע“).

 1. המידע – כללי 
 • המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות בלבד והוא אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת/מכירת ניירות ערך של החברה או של צד ג’ שהוא. אי לכך, המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית בלבד.
 • החברה משתדלת לעדכן את המידע באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה ומשתדלת לכלול בו מידע עדכני ונכון. יחד עם זאת, יתכן שנפלו במידע טעויות כלשהן ו/או שהמידע אינו שלם או עדכני. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון או לטעויות או חוסרים שנפלו ביחס למידע.
 • ידוע למשתמש כי חלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, ולחברה אין כל אחריות בקשר למידע זה ו/או למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים.
 • מובהר בזאת שבמידה ונמסר מידע פיננסי כלשהו באתר, מידע זה מתייחס לנתונים חיצוניים אשר מסופקים לחברה על ידי צדדי ג’ והם אינם בהכרח משקפים את המצב נכון לתאריך פרסומו והופעתו של המידע באתר.
 • אין במידע הכללי שניתן באתר כדי לסתור או להחליף חובות דיווח אחרות החלות על החברה מכוח הדין.
 • המידע באתר זה יתכן וכולל תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לנכסים או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד (מידע צופה פני עתיד). ידוע למשתמש כי מידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות ואינו ודאי או מחייב כי יתממש בפועל. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.
 • חלק מהמידע המוצג באתר מתבסס על דוגמאות של תחזיות עבר שנשלחו ללקוחות החברה/הופקו ע”י אלגוריתם החיזוי, יחד עם זאת אין בדוגמאות המוצגות הבטחה לביצועים או לתשואות ואין לראות בו מידע שלם או המלצת השקעה אלא דוגמא בלבד.
 • המידע באתר יתכן וכולל מידע פרסומי בקשר עם פעילויות של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם. במקרה כאמור, מובהר, כי החברה אינה אחראית למידע הפרסומי המופיע באתר ואין במידע זה כדי לסתור או להחליף את מבצעי הפרסום כפי שמוצגים בפועל על ידי הגורמים הרלוונטיים.
 1. מידע שאינו אישי 

כל מידע או דעה המוצגים באתר זה אינם בגדר של מידע אישי המתאים לצרכים של כל משתמש. אין החברה עוקבת אחת כדאיות ההחזקה בנכס פיננסי או בניירו לגביו ניתן השירות עצמו. מוצע שכל כל החלטת השקעה שתתבצע, ככל שתתבצע, תעשה בשיקול דעת ובאופן מקצועי בלבד.

 1. סימני מסחר, מותגים וזכויות יוצרים 
 • סמל החברה וכן כל סימן רשום אחר של החברה ו/או מי מן החברות בקבוצה, בין אם מצוין בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר, או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה. המשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים המופיעים באתר 
 • האתר והתוכן המופיע בו, לרבות שרטוטים, צילומים, תמונות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, ההמלצות וכו’ (להלן: “התוכן”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להעתיק, לפרסם, להעתיק, להפיץ, וכיו”ב כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ללא הסכמת החברה מראש.
 1. הצהרות המשתמש 

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם להוראות תנאי שימוש המפורטים לעיל ולהלן ובתום לב. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור, להלן הצהרות המשתמש בכניסתו לאתר:

 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
 • הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע שפורסם באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב ואין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
 • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע המופץ בו אך ורק על פי הדין.
 • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ג) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 1. הגבלת אחריות 
 • המידע והשירותים באתר מוצעים כמות שהם (“AS IS”) והמשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ו/או במידע נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף, שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש במידע ו/או להסתמכות עליו. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכני האתר.
 • למעט החובות שהחברה מחויבת אליהם על פי הדין, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
 • מובהר כי החברה ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או מי שפועל מטעמה, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 • החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג’ כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי משתמש (אשר נמסרו על ידי המשתמש לאתר או העולים משימוש באתר), במקרה של שימוש שלא כדין באתר ו/או במידע.
 • המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מאי קיום התחייבויות המשתמש כאמור בסעיף זה.
 1. קישורים אלקטרוניים (Links)

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע”י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט של צדדי ג’ אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו בכל צורה שהיא. 

 1. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע 

החברה תעשה שימוש בנתונים אישיים של המשתמש, ככל שהמשתמש נדרש לספקם לצורך שימוש באתר, בהתאם להוראות הדין. בכפוף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לספקים חיצוניים של החברה בקשר לתפעול האתר. כן רשאית החברה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ככל שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות “צור קשר” או בדפי הנחיתה שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ”א (להלן – “החוק”). המאגרים ישמשו את החברה וחברות קשורות בפרויקטים משותפים ולמשלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף ההודעה. מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת, ותשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש ו/או לחסום גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. לפרטים נוספים אודות מדיניות הפרטיות של החברה ראו קישור זה באתר החברה הכנס קישור

 1. הפסקת פעילות האתר

החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

 1. שונות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
  • החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
  • הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  • היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
  • האמור בתנאי השימוש לעיל בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 1. הודעה בגין הפרת זכויות

לפניה בדבר חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת זכויות כלשהן אחרות בגין תכני האתר יש לפנות לכתובת : contact@iknowifrst.com